REGULAMIN

 

Monika Kraczek została zarejestrowana, w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie, jako Wytwórca ze swoim unikalnym znakiem imiennym. Biżuteria sprzedawana w sklepie www.monikakraczek.com spełnia wszystkie normy określone w Prawie Probierczym. Sprzedawane produkty oznaczone są unikatowym znakiem imiennym oraz cechą Urzędu Probierczego ( cecha nie jest umieszczana na wytworach, które zawierają mniej niż 5 gramów masy stopu srebra i mniej niż 1 gram masy stopu złota) .
Tabela polskich cech probierczych znajduje się na stronie OUP:  http://www.gum.gov.pl/media/115950/tabela_cech_polska.pdf
Przepisy dotyczące probiernictwa można znaleźć na: http://www.gum.gov.pl/pl/oup_krakow/przepisy_probiernictwo/

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.08.2018 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem: www.monikakraczek.com, którego właścicielem i administratorem jest Monika Kraczek.
Dane i siedziba firmy:
Nazwa firmy: Monika Kraczek
Siedziba: ul. Jana Pęckowskiego 1/62, 32-500 Chrzanów
NIP: 628-207-11-02
REGON: 123114978
nr konta bankowego: Santander Bank: 11 1910 1048 2102 5720 6040 0001 

adres e-mail: info@monikakraczek.com
Powyższa działalność gospodarcza jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.


I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma Monika Kraczek zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
2. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

II. DEFINICJE
1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.monikakraczek.com
3. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – firma Monika Kraczek z siedzibą pod adresem: ul. J. Pęckowskiego 1/62, 32-500 Chrzanów NIP: 628-207-11-02 REGON: 123114978.
4. KLIENT/USŁUGOBIORCA /KUPUJĄCY – każdy podmiot, składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
5. KONSUMENT – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 221 Kodeksu cywilnego).
6. ZAMÓWIENIE – oferta zawarcia umowy sprzedaży, złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
7. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
8. MOJE KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
9. REJESTRACJA – proces, będący jednorazową czynnością, polegający na utworzeniu przez Użytkownika konta w Sklepie. Rejestrację należy przeprowadzić bezpośrednio przy zamówieniu produktów lub wcześniej zakładce “Moje konto”.
10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
11. TOWAR/PRODUKT/BIŻUTERIA/PRZEDMIOT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej: www.monikakraczek.com

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I DANE OSOBOWE

Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z  informacjami umieszczonymi w kategorii POLITYKA PRYWATNOŚCI. Dostęp do tych informacji znajduje się na dole strony lub pod adresem: http://monikakraczek.com/polityka-prywatnosci-cookies/#
1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi się jednorazowo zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient uzyskuje własne konto użytkownika, dostępne w zakładce: “moje konto”, ułatwia to formalności związane z zakupami.
3. Klient rejestrując się wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.
5. Po wyrażeniu zgody przez Klienta dane będą wykorzystywane również w celu informacyjnym i reklamowym wyłącznie przez Sklep.
6. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich zmiany.
7. Dane osobowe są chronione zgodnie prawem w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
8. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie.

IV. ASORTYMENT
1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę, w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
2. Towar sprzedawany w Sklepie jest nowy. Każdy produkt wykonywany jest ręcznie, z należytą starannością, dzięki czemu jest unikatowy i ma niepowtarzalny wygląd.
3. Zakupiona biżuteria zostaje zawsze ozdobnie zapakowana, idealnie na prezent.
4. Istnieje możliwość spersonalizowania produktu lub opakowania (np. życzenia na prezent). W tym celu niezbędny jest kontakt mailowy poprzez formularz zamieszony na stronie Sklepu w zakładce “kontakt” i ustalenie szczegółów.
5. Sprzedawca wykonuje również biżuterię na indywidualne zamówienia, zgodnie z projektami Klientów lub wedle ich wskazówek.
6. Zdjęcia produktów mogą nieco różnić się od ich wyglądu rzeczywistego w wyniku stosowanych technik prezentacyjnych. Różnice między fotografiami na stronie internetowej, a naturalnym wyglądem poszczególnych produktów nie stanowią wad i w żadnym razie nie mogą być jako takie odbierane. Nie stanowią zatem podstaw do zwrotu lub reklamacji.
7. Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
8. Cena podana przy produkcie staje się wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
9. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania i wycofywania towarów.                                                                                                                                                  10. Sprzedawca informuje, że towary– z uwagi na ich rękodzielniczy charakter i delikatność zastosowanych surowców, powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Sprzedawca ostrzega, że produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem i środkami zawierającymi alkohol (np. perfumy), środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi. Z uwagi na niestandardowe surowce wykorzystane w produktach, Sprzedawca zakazuje kontaktu produktów z wodą – towary powinny być zdejmowane przed kąpielą.

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Towarów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie prawdziwych danych osobowych, kontaktowych i wysyłkowych.
2. “Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami i przeliczanie wartości zamówienia. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia w Sklepie.
3. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane produkty, określić rodzaj wysyłki, a następnie wybrać opcję „przejdź do kasy”, dalej postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
4. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta, podając w formularzu swoje dane, co jest jednoznaczne z rejestracją Użytkownika w Sklepie.
5. Istnieje możliwość dodania innego adresu do wysyłki, niż adres zamieszkania.
6. Klient może zażyczyć sobie wysyłkę produktu jako prezent pod wskazany adres obdarowywanej osoby. Wówczas, po uprzedniej informacji wysłanej poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Sklepu lub na adres e-mail, jest możliwość dołączenia do opakowania osobistych życzeń oraz otrzymania rachunku osobno na swój adres.
7. Dodatkowo przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z rabatów, w związku z posiadanymi kuponami promocyjnymi. Należy wówczas wpisać podany kod w odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
8. Po prawidłowym przejściu wszystkich etapów zamówienia, zamówienie zostaje złożone i uważa się go za przyjęte.
9. Po zakupie w Sklepie Klient dostaje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacjami dotyczącymi dalszej jego realizacji. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
10. Klient w razie jakichkolwiek wątpliwości ma możliwość porozumienia się zarówno przed zakupem jak i po, ze sprzedawcą wysyłając e-mail na adres: info@monikakraczek.com.
11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą otrzymania potwierdzenia wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie (chyba, że zostało to inaczej uzgodnione z klientem).
12. Przesyłki są nadawane w ciągu 5 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, czyli zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Sprzedawca zastrzega jednak, iż czas nadania przesyłki może się wydłużyć do maksymalnie 30 dni roboczych (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Przy zamówieniach indywidualnych, bądź wprowadzaniu zmian na życzenie Kupującego w produktach gotowych, czas realizacji zamówienia ustalany jest odrębnie, poprzez kontakt mailowy, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy wskazanym przez Kupującego.
14. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku towaru niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia. W przypadku decyzji anulowania całego/części zamówienia przez Klienta sklep niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy – zwraca otrzymaną za te produkty sumę pieniężną. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może wyrazić zgodę na ewentualne wykonanie podobnego produktu (jeżeli Sprzedawca zaoferuje taką możliwość) lub zakup innego, zamiennego towaru.
15. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych produktów.
16. Klient może wycofać (nie dotyczy zamówień indywidualnych) lub zmodyfikować złożone zamówienie poprzez kontakt ze Sprzedawcą poprzez formularz zamieszczony na stronie Sklepu w zakładce “kontakt”.
17. Nie jest możliwe dokonanie zmian i anulowanie zamówienia produktów, które zostały już wysłane.
18. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z zamówionymi produktami, lub w osobnej przesyłce.
19. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę). Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i – w miarę możliwości w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

VI. PŁATNOŚCI
1. Akceptowane sposoby realizacji płatności:
– przelew na rachunek bankowy Sklepu, Santander Bank: 11 1910 1048 2102 5720 6040 0001
– za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal
2. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, zostaje anulowane. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tych samych produktów.

VII. KOSZTY I RODZAJE DOSTAWY
1. Informacje o rodzajach i kosztach dostawy są widoczne w trakcie procedury składania zamówienia.
Przesyłka firmą kurierską na terenie Polski: darmowa.
Przesyłka Poczta Polska (z ubezpieczeniem): 16,00zł.
Przesyłka Poczta Polska do Europy: 40,00zł.
W celu ustalenia kosztów wysyłki innych niż zaproponowane przy zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do kontaktu mailowego poprzez formularz zamieszczony na stronie Sklepu w zakładce “kontakt”.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzajów, cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VIII. REKLAMACJA I GWARANCJA
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie, wysłana wraz z reklamowanym produktem na adres siedziby Sprzedawcy. Wskazane jest dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Dokument reklamacyjny powinien zawierać: dane kontaktowe Kupującego, numer zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy.
4. Całkowity koszt związany z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty wysłania towaru do sklepu zostają zwrócone Klientowi.
Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
5. Reklamacje (złożone z tytułu rękojmi) rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep dokumentu reklamacyjnego. Do tego czasu sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta (np. mailowo) o wyniku złożonej reklamacji.
6. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony towar zostanie naprawiony. Jeżeli naprawa produktu nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaoferować wykonanie nowego, podobnego produktu lub wymianę na inny w podobnej cenie.  Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci ( w przypadku gdy wada ma charakter istotny) – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 7 dni.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
8. Uprawnienia nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę– na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).
9. W przypadku nieuznania reklamacji sklep poinformuje o tym Klienta pisemnie w przeciągu 14-tu dni roboczych.
10. Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu, proszony jest o kontakt mailowy ze Sprzedawcą. Sprzedawca po zapoznaniu się z uszkodzeniem poinformuje Klienta o ewentualnych kosztach naprawy.

IX. ZWROTY
Uwaga! Zgodnie z polskim prawem jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie mają Państwo prawa do odstąpienia od umowy. Dlatego, jeżeli Państwa biżuteria została wykonana na indywidualne zamówienie, lub gotowy produkt został dopasowany do Państwa potrzeb (np. skrócenie, wydłużenie, personalizacja) nie mogą Państwo zwrócić towaru.

W pozostałych przypadkach stosuje się poniższe przywileje:
1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Oświadczenie (może być sporządzone na podstawie wzoru umieszczonego pod pkt. IX) powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: info@monikakraczek.com lub tradycyjną drogą pocztową na adres siedziby firmy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drogą mailową (na adres e-mail, z którego konsument wysłał oświadczenie) konsumenta, o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz Sprzedawcy na własny koszt, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem regulaminowych 14dni.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Zwracany towar musi zostać odesłany w stanie niezmienionym, z przyczepioną metką, zapakowany w oryginalne opakowanie, w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia/przymierzenia. Zaleca się dołączenie do przesyłki dowodu zakupu oraz informacji o numerze rachunku bankowego, na który sklep ma zwrócić zapłatę.
7. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami lub uszkodzeniami mogącymi powstać przy dostarczaniu przez przewoźnika. Przesyłkę należy wysłać na własny koszt, na adres siedziby Sprzedawcy.
8. Zwrot należności za towar nastąpi w ciągu 14-tu dni roboczych (liczone od momentu otrzymania oświadczenia o zwrocie). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionych produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli takie istniały (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Koszty zwrotu rzeczy (odesłania towaru sprzedającemu po odstąpieniu od umowy) pozostają po stronie konsumenta. Klient jest zatem zobowiązany do odesłania produktów sprzedającemu na własny koszt.
9. Wobec Kupujących nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(wg poniższego wzoru zaleca się sporządzenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Uwaga: tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ADRESAT:

Monika Kraczek, ul. J. Pęckowskiego 1/62, 32-500 Chrzanów

www.monikakraczek.com

adres email: info@monikakraczek.com

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

Niniejszym składam/składamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (nazwa produktu i rodzaj np. kolczyki, wisior, naszyjnik, bransoletka) ……………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………

-Data: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………

(Podpis konsumenta(-ów) – jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.monikakraczek.com w zakładce Regulamin.
3. Nazwa sklepu internetowego, adres strony, pod którym jest dostępny oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.